Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/15

DERSA PANCÊSINE: Sifetê Nîşanî [İşaret Sıfatı]

no siba [bu sabah]

abîşew, Şewa bîne [dün gece/geçen gece]

vizêr [dün]

perey [iki gün once]

hewteyo verên [geçen hafta]

di hewteyê ver [iki hafta once]

aşma verêne [geçen ay]

par [geçen yıl]

di serrê ver [iki yıl once]

serra 1990 de [1990 yılında]

saete 3 de [saat 3’te]

wexto verên [uzun zaman once]

Abîşew mi keye de televîzyon temaşe kerda. [Dün gece evde televizyon izledim.]

Vizêr mi û embazanê xo gudelinge kay kerdî. [Dün ben ve arkadaşlarım futbol oynadık.]

Ez serra 1999 de bîya mamosta. [1999 yılında öğretmen oldum.]

Ma par şîyî Dêrsim. [Geçen yıl Dersim’e gittik.]

Di serrê ver ez Îngilîstan de xebitîyaya. [İki yıl once İngiltere’de çalıştım.]

Ey par zaningeh xelisna. [O geçen yıl üniversiteyi bitirdi.]
Ey wexto verên zaningeh xelisna. [O uzun zaman önce üniversiteyi bitirdi.]

Gulîstane hewteyo verên ameya. [Gülistan geçen hafta gelmiş.]

Ey aşma verêne dest pê gureyo neweyê xo kerd.

Sifetê Nîşanî [İşaret Sıfatı]

Demo nikayin de kerdox halê xoserî de yo obje zî halê oblîkî de yo.

[Şimdiki zamanda özne yalın nesne ise bükünlü haldedir.]

Demo vîyarte de eke kar transîtîf bo kerdox halê oblîkî de yo obje zî halê xoserî de yo.

[Geçmiş zamanda fiil geçişli ise özne bükünlü nesne ise yalın haldedir.]

Demo vîyarte de eke kar întransîtîf bo kerdox halê xoserî de yo.

[Geçmiş zamanda fiil geçişsiz ise özne yalın haldedir.]

Semedê Nêzdî [Yakın için]:

Kirmanckî de sifetê zemîrî di kom ê. [Kırmanccada sıfat zamirleri iki gruptur.]

Halê xoserî de: no (nêrî); na (makî); nê (zafhûmar)

[Yalın halde: bu, (eril); bu, (dişil); bu (çoğul)]

Halê oblîkî de:  nê (nêrî); na (makî): nê (zafhûmar)

[Bükünlü halde: bu, (eril); bu,(dişil); bu (çoğul)

No merdim vano. [Bu adam söylüyor.]

Nê merdimî va. [Bu adam söyledi.]

Na kêna vana. [Bu kız söylüyor.]

Na kêna va. [Bu kız söyledi.]

Nê merdimî vanê. [Bu adamlar söylüyor.]

Nê merdiman va. [Bu adamlar söylediler.]

Na kêna, ewro şina Dîyarbekir. [Bu kız, bugün Diyarbakır’a gidiyor.]

Na kêna,vizêr şî Dîyarbekir. [Bu kız, dün Diyarbakır’a gitti.]

No merdim, nê merdimî ra hîna jêhatî yo. [Bu adam, bu adamdan daha beceriklidir.]

Na masa, yê min a. [Bu masa benimdir.]

Nê karî îzah bike. [Bu işi açıkla.]

Semedê Dûrî [Uzak için]:

halê xoserî de: o (nêrî); a (makî); ê (zafhûmar)
[yalın halde: o (eril); o (dişil); o (çoğul)

halê oblîkî de: ê (nêrî); a (makî): ê (zafhûmar)

[yalın halde: o, (eril); o, (dişil); o (çoğul)]

O lajek nanî weno. [O oğlan yemeği yiyiyor.]

Ê lajekî nan werd. [O oğlan yemek yedi.]

A eyele kay kena. [O çocuk oynuyor.]

A eyele kay kerde. [ O çocuk oynadı.]

Ê cinî werd pewjenê. [O kadınlar yemek pişiriyor.]

Ê cinîyan werd pewt. [O kadınlar yemek pişirdi.]

Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi eril işaret sıfatı bükün halde olduğunda isim tamlaması gibi yazılır.

O merdim, ê lajekî beno wendegeh. (O adam o çocuğu okula götürüyor.)
Ê merdimî, o lajek berd wendegeh. (O adam o çocuğu okula götürdü.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir