Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/12

DERSA DIWÊSE: WERDÎ

kardî [bıçak]
koçike [kaşık]
koçika çay [çay kaşığı]
çetale [çatal]
soledane [tuzluk]
tebaxe, nalmikî [tabak]
bardaxe, şuşe [bardak]
tase [tas]
uskura [tas]
tencere, tencik, quşxane, beroş [tencere]
tawe, miqil, miqilik, qanzik [tava]
refê firaqan [tabaklık]
garson [garson]
sergarson [başgarson, şef garson]
werdpewj, -e [aşçı]
serwerdpewj, -e [aşçıbaşı]
serkar, -e; şef, -e [şef]
mitbaxe, kulinde [mutfak]
robotê mitbaxe [mutfak robotu]
sole [tuz]
şeker [şeker]
îsot, bîber, bacik [biber]
îsoto hurdî [toz biber]
îsoto perik [pul biber]
çay [çay]
çaydane [çaydanlık, demlik]

Ez eşkena menu bigîra? [Menüyü alabilir miyim?]
Tebî, ez ha ana. [Tabi, şimdi getiriyorum.]

Ez eşkena tîya de ronişa? [Burda oturabilir miyim?]
Ney, no sandalî şikite yo. [Hayır, bu sandalye kırık.]

Derya zaf vêşan a gerek şira aşxane.
[Derya çok aç lokantaya gitmeli.]

Domanê to saye ra hes nêkenê îcab nêkeno ke ti saye biherîna.
[Senin çocukların elmayı sevmiyorlar elma (satın) alman gerekmiyor.]

Leyza gerek çend tebaxanê neweyan biherîna çunke tebaxê aye zaf kehen ê.
[Leyza bir kaç yeni tabak almalı çünkü tabakları eski.]

Hewa şilîyin o ma nêeşkenî şirî pîknîk./seyran.
[Hava yağışlı pikniğe gidemeyiz.]

hîna baş/rind/weş

Wextê min çin o, ez nika biwera hîna baş nêbeno?
[Vaktim yok, şimdi yersem daha iyi olmaz mı?]

Werdî benî serdin ma leze bikerî hîna baş o.
[Yemekler soğuyor acele etsek iyi olur.]

A zaf betilîyaya nêşira veyve hîna baş o.
[Çok yoruldu düğüne gitmezse daha iyi.]

Vewre zaf xidar a ma keye de bimanî hîna rind o.
[Kar çok yoğun evde kalsak daha iyi.]

Ti zî bêra hîna weş beno.
[Sen de gelsen iyi olur.]

Ma şirê loqante hîna baş o çunke keye de werd çin o.
[Lokantaya gitsek daha iyi çünkü evde yemek yok.]

Vizêr ma keye de mendî hîna baş bi.
[Dün biz evde kaldık daha iyi oldu.]

Ewro gureyê ma esto ti emşo rew bêrî hîna baş beno.
[Bugün işimiz var bu akşam erken gelirsen iyi olur.]

Ma rayîrî nêzanî ti zî bêra weş nêbeno?
[Yolu bilmiyoruz sen de gelirsen iyi olmaz mı?]

To vizêr ma rezîl kerd ti ewro meyî hîna baş o.
[Dün bizi rezil ettin bugün gelmezsen daha iyi olur.]

mecbur, ganî, gerek

Eke ti wazenî şirî welatanê xerîban ganî ti vîyartname (pasaport) bigîrî.
[Yabancı ülkelere gitmek istiyorsan pasaport almalısın.]
Linga to şikîyaya ti mecbur î ke şirî nêweşxane. [Ayağın kırılmış hastaneye gitmeye mecbursun.]
Mevaje ‘Ez mecbur nîya’ mecbur ti zî yenî. [Mecbur değilim deme mecbur sen de geliyorsun.]

Eke ti wazenî şirî unîversîte (zanistgeh/zaningeh) gerek ti bikewî îmtihan.
[Üniversiteye gitmek istiyorsan sınava girmelisin.]

Ganî her kes ziwanê xo baş bizano.
[Herkes dilini iyi bilmeli.]

Her kes mecbur o ke şiro dibistane.
[Herkes ilkokula gitmek zorunda.]

Erebe xeripîya ma mecbur mendî bi pay ameyî.
[Araba bozuldu yaya gelmeye mecbur kaldık.]

Eke ti wazena şira konser ganî ti rew ra bîlet bigîra.

[konsere gitmek istiyorsan erkenden bilet almalısın.]

Pereyê mi çin ê ez mecbur a ke kredî biancî. 
[Param yok kredi çekmeye mecburum.]

Pîyê min mi paweno gerek ez erey mekewî./nêmanî.
[Babam beni bekliyor geç kalmamalıyım.]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir