VEWRE VARENA

Rojêk beno dewa Hêni de yew keye beno. No keye de Yew camêrd, yew cinî û eyelê înan ciwîyenê. Mewsîm zimistan o. Zaf vewre varena , hewa yeno û zaf serdin o. Hendik serdin o tîpî ya. Ardê înan qedîyenê çîk çin o ke ê biwerê. Eyelî bermenê û nan wazenê. Mêrik cinîya xo ra vano: ‘Eyelî vêşan ê wina nêbeno gerek ez xele bera arê û ardî bîyara ke ma biwerê.’ Cinîya ey ewnena eyelanê xo ra û  vana: ‘Temam, ti şo ma rê ardî bîyare. ’

Merdim xeleyê xo erzeno her ser û vêşeno her û keweno rayîr şino. Merdim bizehmet reseno Hêni û xeleyê xo gêno beno arî. Xeleyê xo tehneno û reyna keweno rayîr şino. Nêmî rayîr de merdim mîyanê koyan de mîyanê vewre de maneno. Vewre zêdîyaya her hîna nêeşkeno şiro. Bineyk şino merdim ewneno ke ha hîrê hebî vergî yenê tiro arê benê. Vergî rîy, kol, çaqey û destê merdimî ra goşt cira gaz kenê. Merdim qijeno û bermeno la yew çino ke ey ra ardim bikero.

Bade merdim ewnîyeno ke sîlehê piştê înan de di hebî merdim ameyî. Merdiman sîleh teqnenî û vergî remenê şinê. Merdimî yenê mêrik ser mêrik ha birîndar o û her zî mîyanê vewre de mendo nêeşkeno şiro. Mêrik vano: ‘Şima de debance esto mi zî xo de berên şima kamca de ciwîyenê wa mi zî berên uca.’ Merdimî vanê: ‘Ma mehkum ê. Ti birîndar î. Sereyê çimê to pêrin gunî yo. Ma binê erdî de ciwîyenê û heme ca de hukmat ma dima gêreno  ma nêeşkenê to berê ma bizorî vewre de şinê. Merdim vano: ‘Madem şima mi nêbenê wa cebê pantolonê mi ra desmal vejênê pê çiman mi girê dayên ke key vergî bêrê û mi biwerê ez nêvîna çunke ez bivîna ez tersena.’ Mehkumî cebê pantolon ra desmal vejenê çimê mêrikî girê danî û seba ke verg biterso û nêro  debance teqnenê û şinê.

Vewre wina varena ke hende pel erzena. Bineyk şino vergî reyna yenê ey mêrikî pêr wenê goş-moşt nêmaneno esteyî tena manenê. Her uca de maneno vewre sift bena her şino şino şino û reseno dewe, reseno keye zir zir zir zireno cinî vejena teber ewnena ke her tena yo. Cinî vana: ‘Ti qey zirenî mêrikê min kamca de yo?’ Mîlet arê beno yew kesî vêşeno her û pîya şinê. Her înan beno ser esteyanê mêrikî. Tayê kesî esteyan arê danê pêser kenê mîyanê çaput gênê benê mezel. Mîllet top beno hezin ronano û eyelî ra ardim kenê.              

Arêkerdox: Dilope.com                                             Mintiqa: Dîyarbekir/Hêni

                                                          

 

                                                  VOR VARENA

            Rojêk beno dewa Hêni d’ yew keye beno. Eno kîye d’ yew camêrd, yew cenî û eyelê înan cuyenê. Mewsîm zimoston o. Zaf vor varena, hewa yeno û zaf serdin o. Hendik serd o tîpî ya. Ardê yîn qedenî çîk çino ke hîn borî. Eyel bermenî û non wazenî. Mêrik cenîy xo ra vano: ‘Eyel vêşan ê ona nêbeno gerek ez xele bero arê û ardî bîyaro ke ma borî.’ Cenîy ya onena eyalan xo û vana: ‘Temom, ti şo ma r’ ardî bîyar.’

            Merdim xeley xo erzeno her ser û vêşeno her û kuno rayîr şino. Merdim bizehmet reseno Hêni û xeleyê xo gêno beno arî. Xeleyê xo tehneno û reyna keweno rayîr şino. Nêmey rayîr de merdim mîyon koyan de mîyon vor de moneno.  Vor zêdîya her hîn nêşkeno şiro. Bineyk şino merdim oneno ke ha hîrê heb verg yenî tiro arê benî. Vergî rîy, kol, çaqey û destê merdimî ra goşt cira kenî. Merdim qijeno û bermeno la yew çino ke ya ra ardim biko.

            Bade merdim oneno ke sîleh piştê hîn de di heb merdim ameyî. Merdimon sîleh teqnenî û vergî remenî şinî. Merdimî yenî mêrik ser mêrik ha birîndar o û her zî mîyon vewr de mendo nêşkeno şiro. Mêrik vano: ‘Şima d’ debance esto mi zî xo d’ berîn şima komca d’ cuyenî mi z’ berê uca.’ Merdimî vonî: ‘Ma mehkum î. Ti birîndar î. Serey çimon to pêr gunî yo. Ma bînê erdî d’ cuyenî û heme ca d’ hukmat ma dima gêreno ma nêşkenî to berî ma bizor vor de şinî. Merdim vano: ‘Madem şima mi nêbenî wa cebê pantolon mi ra desmal vejênî pê çimon mi girê dayê ke key verg bêrî û mi borî ez nêvîno çunkî ez boynî ez terseno.’ Mehkum cebê pantolon ra desmal vejenî çimê mêrik girê danî  û seba ke verg biterso û nêro debance teqnenî û şinî.

            Vor ona varena ke hende pil erzena. Bineyk şino verg reyna yenî ay mêrikî pêr wenî goş-moşt nêmoneno astey tena monenî. Her uca de moneno vor sift bena her şino şino şino û reseno keye zir zir ir zireno cenî vejena teber onena ke her tena yo. Cenî vana: ‘Ti qey zirenî mêrik min komca d’ o?’ Mîlet arê beno yew kes vêşeno her û pîya şinî. Her hîn beno ser asteyon mêrik. Tayê kes astayon arê danê pêser kenî mîyon çaput gênî benî mezel. Mîllet top beno hezin roneno û eyel ra ardim kenî.


 Arêkerdox: Dilope.com                                             Mintiqa: Dîyarbekir/Hêni

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir