Kategoriler
Dilope

DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ZAZACA BİLEN BİLİRKİŞİ ALIM İLANI

T.C. DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İLAN

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince Komisyonumuzca düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturmasına esas olmak üzere aşağıda uzmanlık dalları yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur.
İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanların 15.10.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI:

1-Tercüman-Almanca bilirkişi… … … … … ..11-Tercüman-İngilizce bilirkişi
2-Tercüman-Arapça bilirkişi… … … … … ….12-Tercüman-İspanyolca bilirkişi
3-Tercüman-Azerice bilirkişi… … … … … …13-Tercüman-İtalyanca bilirkişi
4-Tercüman-Boşnakça bilirkişi… … … … ….14-Tercüman-Kürtçe bilirkişi
5-Tercüman-Bulgarca bilirkişi… … … … ……15-Tercüman-Osmanlıca bilirkişi
6-Tercüman-Ermenice bilirkişi… … … … …..16-Tercüman-Özbekçe bilirkişi
7-Tercüman-Farsça bilirkişi… … … … … …..17-Tercüman-Rumca bilirkişi
8-Tercüman-Fince bilirkişi… … … … … … …18-Tercüman-Rusça bilirkişi
9-Tercüman-Fransızca bilirkişi… … … … …..19-Tercüman-Sağır ve Dilsiz bilirkişi
10-Tercüman-Zazaca bilirkişi… … … … … …20-Tercüman-Soranice bilirkişi

2. GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
ç) En az İlkokul mezunu olmak,
d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkartılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetleri icra etmek,
g) Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Bilirkişi yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 15 Ekim 2018 tarihinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Komisyonumuza ulaşan başvuruların değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalıştırılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
Başvuru dilekçesine Komisyonca istenilen belgeler eklenir, Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka adı ve iban hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

4. BAŞVURU BELGESİNE EKLENECEK BELGELER

a) T.C.Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği
b) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki Adet vesikalık fotoğraf ,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belge,
e) Adli sicil kaydı,

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları, TC kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları var ise çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.
Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamalaması için bir haftalık kesin süre verilir.
Başvurular Komisyon tarafından 23 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu istenilen belgelerin ihtara rağmen, tamamlanmamış olması yada başvuru sahibinin şartları taşımadığının tesbiti halinde talebin reddine karar verilir. Red de ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılma yapılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.
Başvuru sahibi red kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı ilgiler listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içerisinde kararı veren komisyonumuza yazılı olarak itirazda bulunabilirler.Komisyon bir hafta içerisinde kesin olarak karara bağlar.
Listeye kabul edilenlerin yeminleri 07 Aralık 2018 günü saat 10:00’da Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Komisyonumuzca yaptırılacaktır

6. LİSTELERİN YENİLENMESİ USULÜ:

Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden oluşturulur. Adayların belirtilen tarihlerde tekrar müracaat etmeleri gerektiği, Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması halinde bir daha listeye yazılmayacakları hususu ilanen tebliğ olunur.

http://www.diyarbakir.adalet.gov.tr/dosyalar/duyurular/2018/%C4%B0LAN3/tercuman.jpeg.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir